Prügiekspert
KLIENDITEENINDUS 8-17: Helista lauatelefonileTel: 6 212 777
TELLIMINE JÄÄTMEKÄITLUS HINNAKIRI FIRMAST LISATEENUSED KONTAKT

KONTAKT

Jäätmekäitlusteenuste osutamise tüüptingimusedKinnitatud Prügiekspert OÜ juhatuse otsusega 01.detsember 2010

 

1.            ÜLDSÄTTED JA MÕISTED

1.1        Käesolevad jäätmekäitlusteenuse osutamise lepingu tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) on Prügiekspert OÜ (edaspidi Teenuse osutaja) ja jäätmevaldaja (edaspidi Klient) vahel (edaspidi Pooled) sõlmitava jäätmekäitluslepingu (edaspidi Leping) lahutamatuks osaks.

1.2        Pooled juhinduvad jäätmekäitlusteenuse osutamisel  ja tarbimisel lepingust, Jäätmeseadusest, kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirjadest ning teistest Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest ning keskkonnakaitse headest tavadest.

1.3        Juhul kui Lepinguga on Poolte vahel kokku lepitud tingimustes, mis erinevad käesolevatest Tüüptingimustest, kohaldatakse Lepingu tingimusi.

1.4        Lepingu alusel kogutavate ja äraveetavate jäätmete hulka kuuluvad ainult tavajäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.

1.5        Tüüptingimustes ja Lepingus kasutatakse jäätmekäitlusega seonduvaid mõisteid nende Jäätmeseadusega või muude kehtivate õigusaktidega sätestatud või üldlevinud tähenduses.

1.6        Ehitusjäätmed on puidu-, metalli-, betooni-, tellise-, klaasi- ja muud ehitus-, remondi- ja lammutustegevuse käigus tekkivad jäätmed ning väljaveetav pinnas.

1.7        Ehitusjäätmete hulka ei arvata eterniiti või muid asbesti sisaldavaid jäätmeid, ohtlike jäätmeid ? värvid, lahustid, õlid, liiklusvahendite rehvid jms, olmeprügi ? orgaanilised jäätmed, kontori ja kodu tehnika ning mööbel, mille transpordiks tuleb tingimused eraldi kokku leppida.

1.8        Eelsorteeritud jäätmed on üheliigilised jäätmed, mis on kogutud selleks ettenähtud konteinerisse.

1.9        Tühisõit on Teenuse osutaja transpordivahendi kohalesõit vastavalt tellimusele, kuid tingimused tellitud teenuse sooritamiseks puuduvad.

1.10    Renditud konteineri valduse ülemineku ajaks on selle paigaldus Kliendi poolt tellitud kohta.

1.11    Jäätmete valduse ülemineku ajaks on Teenuse osutaja poolt jäätmetega täidetud konteineri paigaldus tema transpordivahendile.

 

 

2.            JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLDTINGIMUSED

2.1        Teenuse osutaja kohustub vastavalt tellimusele paigaldama konteineri kokkulepitud kohta ja teostama jäätmete veo taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

2.2        Teenuse osutaja kohustub täitma tellimuse hiljemalt tellimuse esitamisele järgneval tööpäeval või vastavalt kokkuleppele Kliendiga ning teatama koheselt Kliendile tehnilistest riketest põhjustatud veo hilinemisest.

2.3        Teenuse osutaja võib viivitamata peatada Lepingu tingimuste täitmise ajaks, mil klient ei täida lepingu tingimusi konteineri äraveo kindlustamiseks või tühjendamiseks või klient ei tasu õigeaegselt temale esitatud arveid.

2.4        Klient tagab Teenuse osutajalt renditud konteineri korrashoiu ja valve.

2.5        Klient kohustub tasuma temale osutatud teenuse eest vastavalt esitatud arvele ja kehtivale hinnakirjale ning hüvitama uue konteineri soetusmaksumuse Teenuse osutajalt üüritud konteineri kaotsiminekul või kasutuskõlbmatuks muutumisel. Konteineri vigastamisel Kliendi valduses oleku ajal kohustub Klient hüvitama selle taastusremondi maksumuse.

2.6        Klient tagab Teenuse osutaja transpordivahendi takistamatu ligipääsu jäätmemahutile ning hoiab ligipääsutee puhtana. Ligipääsutee laius peab olema vähemalt 3 meetrit, kõrgus vähemalt 4,5 meetrit ja pikivahe konteineri ees vähemalt 9 meetrit.

2.7        Konteineri täitmisel ei tohi koorem ületada konteineri külgseinte kõrgust ega lubatud kaalu 7 tonni kuni 7 m3 konteineri puhul ja 14 tonni 15 m3 ja suuremate konteinerite puhul. Konteinerid peavad olema jäätmetega täidetud selliselt, et Teenuse osutajal on võimalik need transportimise ajaks katta.

2.8        Klient kohustub esitama tellimuste vastuvõtmiseks telefoni teel selleks volitatud isikute andmetega nimekirja.

2.9        Ehitusjäätmete konteineritesse on keelatud paigaldada tule- või plahvatusohtlikke jäätmeid; vedelaid jäätmeid; ohtlikke jäätmeid; fekaaljäätmeid; kogumiskaevude setteid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja

         esemeid, mis võivad Teenuse osutaja töötajaid ohustada; aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete, kuju või muul põhjusel võivad kahjustada jäätmekonteinereid või jäätmeveokeid.

 

 

3.            TEENUSE HINNAKIRI, SELLE MUUTMINE JA TASUMISE KORD

3.1        Teenuste hind on fikseeritud hinnakirjas, mis on poolte vahel sõlmitava Lepingu lahutamatuks osaks

3.2        Hindade muutusest teavitab Teenuse osutaja Klienti ette vähemalt 30 kalendripäeva

3.3        Teenuse osutajal on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel ja/või teenuse tellimisel ettemaksu, mille suurus lepitakse kokku lepingus.